McHenry Self Storage

1234 McHenry Ave.
Modesto, CA 95350
(209) 544-9285